SUMARYCZNA OCENA

Powyższe uwagi, co należy podkreślić, nie są sumaryczną oceną sposo­bu relacjonowania kampanii wyborczych przez media w krajach demokra­tycznych, tylko pokazują zarzuty stawiane mediom przez uczestników, ob­serwatorów i badaczy kampanii. W jakim zaś stopniu zarzuty te dotyczą przeważającej praktyki mediów, a w jakim działań nietypowych, odstających od tej praktyki, tego nie sposób ustalić, gdyż brak jest szerokich badań mię­dzynarodowych. Porównanie cząstkowych badań amerykańskich i europej­skich (kraje UE) prowadzi do wniosków mieszanych [Brants, 1998]: badania amerykańskie dowodzą słuszności tych zarzutów, badania europejskie czę­ściowo im przeczą. Amerykańskie media komercyjne w coraz większym stopniu zadania informacyjne podporządkowują funkcji rozrywkowej, roz­wijając formułę infotainment.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)