PROPAGANDA POLITYCZNA

Na tej zasadzie propaganda polityczna ustępuje dziś miejsca marketin­gowi politycznemu i reklamie politycznej, a inne formy publicznej per­swazji stają się marketingiem społecznym i reklamą społeczną. Przed­miotem zainteresowania w tym rozdziale będzie wyłącznie reklama komer­cyjna. Dla pełniejszej charakterystyki tego zjawiska należy jednak wspo­mnieć również o innych, niekomercyjnych jej odmianach. Wykaz tych odmian, traktowanych jako typy reklamy, wraz z wyróżniającymi dany typ apelem i najczęstszymi sposobami argumentacji przedstawia tab. Główna zamierzona funkcja (apel) reklamy komercyjnej jest jawna oczywista: nakłanianie do kupna określonych towarów czy usług. Jednakże reklama pełni w mniejszym lub większym stopniu także inne funkcje, za­równo jawne, jak i ukryte, niektóre zaś z jej oddziaływań mają charakter dys­funkcji.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)