NORMATYWNE TEORIE MEDIÓW

Każda normatywna teoria mediów jest w istocie ideologią bądź z ideologii wyrasta. Chodzi tu o ideologię rozumianą jako względ­nie uporządkowany zbiór wartości i celów, który uzasadnia działania służące interesom pewnej zbiorowości – grupy, klasy, narodu, społeczeństwa. Ide­ologia ma z reguły ogólny charakter^ i generalny, kiemnek działania. Jeśli jed­nak działania mają być skuteczne, dyrektywy zawarte w ideologii muszą zo­stać skonkretyzowane ^Konkretyzację i uszczegółowienie ideologii w odnie­sieniu do określonej w czasie i przestrzeni dziedziny praktyki społecznej zwykle nazywa się doktryną./Taką właśnie doktryną, czyli uszczegółowio­ną ideologią, jest każda normatywna teoria mediów, która określa zada­nia i zasady działania mediów masowych oraz nadaje tym działaniom sens.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)