FILOZOFICZNE ZAPLECZE

Filozoficznym zapleczem doktryny liberalnej były różne nurty myśli oświeceniowej, w tym zwłaszcza prace Johna Miltona, Thomasa Jeffersona, Johna Stuarta Milla, Johna Locke’a, Jeremy’ego Benthama [Sie- bert, 1956; Keane, 1992], fi,Główną przesłanką doktryny liberalnej jest przekonanie o racjonal­ności natury ludzkiej – człowiek jest istotą rozumną, posiada wrodzoną zdolność odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła. Kierując się… Czytaj więcej »

DOKTRYNA LIBERALNA

Obie scharakteryzowane wyżej doktryny zakładają supremację państwa (systemu) nad jednostką i społeczeństwem (światem życia), wyznaczając mediom rolę służebną wobec państwa i sprawujących w nim władzę, dla któ­rych są one narzędziem kierowania społeczeństwem. Doktryna liberalna cał­kowicie odwraca tę perspektywę i logikę. Uznając prymat jednostki i społe­czeństwa nad państwem, media traktuje ona jako czynnik służący realizacji praw… Czytaj więcej »

SPOSÓB REALIZACJI DOKTRYNY

Nad sposobami realizacji tej doktryny w praktyce nie warto się bliżej rozwodzić, gdyż nie uchroniły one systemu socjalistycznego przed upad­kiem, choć odcisnęły niewątpliwie trwałe piętno na mentalności społe­czeństw poddanych długotrwałemu procesowi komunistycznej indoktrynacji. Trzeba jednak zaznaczyć, iż system ten w niektórych państwach „obozu so­cjalistycznego” (np. Polska, Węgry) przeszedł głęboką ewolucję: od „twar­dego totalitaryzmu” na początku… Czytaj więcej »

DWIE ZASADY

Po pierwsze: zasada upaństwowienia mediów. Warunkiem likwidacji kapitalizmu i budowy nowego ustroju „sprawiedliwości społecznej”, czyli komunizmu, jest zniesienie prywatnej własności środków produkcji mate­rialnej i duchowej, tzn. nacjonalizacja przemysłu oraz instytucji kultury, w tym zwłaszcza mediów. Upaństwowienie mediów jest przy tym traktowa­ne jako równoznaczne z ich uspołecznieniem, gdyż w obu przypadkach jest to własność kolektywna. Po drugie:… Czytaj więcej »

ŁĄCZENIE POGLĄDÓW

Łączenie leninowskich poglądów na media z tradycją marksistowską jest pewnym nadużyciem intelektualnym, gdyż zarówno poglądy „młodego Marska” na prasę, jak i nakreślona przez „dojrzałego Marksa” wizja idealne­go porządku społecznego, tj. społeczeństwa komunistycznego, przepojone są tęsknotą do wolności (i równości), podczas gdy koncepcję leninowską, a zwłaszcza jej stalinowskie „twórcze” rozwinięcie, przenika nienawiść do wolności i strach… Czytaj więcej »

DOKTRYNA LENINOWSKA

Wiek XX przyniósł powstanie i – na szczęście – upadek reżimów tota­litarnych: faszyzmu i komunizmu, przy których bledną najbardziej nawet autorytarne monarchie absolutystyczne. Trudno dziś określić, który z tych totalitaryzmów odznaczał się większym okrucieństwem, ale oba stworzyły gigantyczny system mediów masowych prowadzący zmasowaną indoktryna­cję i propagandę na niespotykaną przedtem skalę. Oba starały się opierać swoje… Czytaj więcej »

OSTOJA AUTORYTARYZMU

O  ile Kościół jest ostoją autorytaryzmu w tradycyjnej, rzec można kla­sycznej postaci, o tyle współczesne państwa demokratyczne stosują niekiedy praktyki autorytarne w nowoczesnej postaci. Chodzi tu o różnego rodzaju re­gulacje prawne i środki kontroli mediów na wypadek stanu nadzwyczajnego (klęska żywiołowa, stan wyjątkowy, wojna), które ograniczają w jakimś stopniu swobodę działania mediów i wolność komunikowania,… Czytaj więcej »